June 2006

June 02, Prague, Czech - Respect Festival
June 17, Zurich, Switzerland
June 23 & 24, Wasserberg, Germany - Wasserberg Open Air
June 26, Feuerwerks, Germany - Feuerwerks Open Air